Oferuje profesjonalną i kompleksową obsługę Twojej firmy
Oferta biura

Biuro rachunkowe RACHMAN świadczy usługi zarówno dla przedsiębiorstw indywidualnych, jak i podmiotów o o bardziej złożonej formie prawnej (stowarzyszeń, spółek cywilnych, spółek jawnych, sp.z o.o.). Obsługiwane są podmioty o zróżnicowanym profilu działalności: handlowym, produkcyjnym, usługowym oraz zróżnicowanej wielkości.

Swoje usługi oferuję zarówno nowo powstającym podmiotom (którym potrzebna jest pomoc przy zakładaniu i rejestrowaniu działalności gospodarczej), a także podmiotom istniejącym już na rynku od dłuższego czasu.


W ramach świadczonych usług rachunkowo-księgowych wykonuję szereg rozmaitych czynności związanych z:

 • prowadzeniem ksiąg rachunkowych (tzw. pełna księgowość),
 • prowadzeniem uproszczonych ewidencji księgowo – podatkowych, tj. ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, podatkowa książka przychodów i rozchodów,
 • prowadzeniem rejestrów zakupów i sprzedaży VAT oraz wszelkich innych ewidencji pomocniczych: wyposażenia, środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, kosztów eksploatacji i przejazdów samochodów,
 • sporządzaniem deklaracji podatkowych (PIT, CIT, VAT) i ich dostarczaniem do Urzędu Skarbowego, wystawianiem przelewów na podatki,
 • zgłaszaniem danych oraz informacji o zmianach danych do US, ZUS, GUS, KRS.

Specjalizacje biura rachunkowego RACHMAN stanowi przede wszystkim prowadzenie ksiąg rachunkowych, w tym rozrachunków oraz wszelkich innych dokumentów wymaganych przez ustawę o rachunkowości.

Swoją pomoc w szczególności kieruję do firm, które z mocy obowiązujących przepisów prawnych (bądź też z własnej woli) mają obowiązek przejścia z książki przychodów i rozchodów na księgi handlowe. Zakres usługi obejmuje tutaj: udzielanie pomocy w zakresie sporządzenia spisu inwentarza, opracowanie zasad polityki rachunkowości, tworzenie planu kont oraz ustalanie bilansu otwarcia, tworzenie instrukcji obiegu dokumentów w firmie, sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat).


W ofercie biura rachunkowego RACHMAN znajduje się również pełna obsługa w zakresie prowadzenia spraw kadrowo – płacowych. W ramach tego rodzaju obsługi wykonywane są następujące czynności:

 • sporządzanie listy płac,
 • sporządzanie indywidualnych kartotek wynagrodzeń pracowników oraz prowadzenie ewidencji czasu pracy,
 • rozliczanie podatku dochodowego od wynagrodzeń pracowników, naliczanych na podstawie umowy o pracę, umów cywilnoprawnych – umowy zlecenia, umowy o dzieło,
 • przygotowanie i przekazanie drogą elektroniczną deklaracji ZUS (rozliczeniowych, zgłoszeniowych), sporządzanie imiennych raportów RMUA, wystawianie przelewów na ZUS,
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych rocznych (PIT-4R, IFT-1R, PIT-11, PIT-40),
 • sporządzanie sprawozdań do GUS,
 • występowanie o refundacje wynagrodzeń i prowadzenie rozliczeń z PFRON, w przypadku zatrudniania osób odznaczających się stopniem niepełnosprawności,
 • prowadzenie spraw kadrowych w postaci akt osobowych pracowników (monitorowanie terminów ważności badań lekarskich, stopnia wykorzystania urlopów wypoczynkowych, wartości wypłaconych zaliczek na poczet wynagrodzeń; sporządzania kart urlopowych i zasiłkowych; sporządzanie umów o pracę, umów cywilnoprawnych, wystawianie świadectw pracy; sporządzanie i gromadzenie wszystkich innych pozostałych dokumentów kadrowych).

Usługi w zakresie obsługi kadrowo-płacowej stanowią uzupełnienie w stosunku do prowadzonej firmom księgowości. Oferowane są tylko i wyłącznie tym podmiotom, które zlecą do Biura prowadzenie ewidencji księgowych.


W ramach prowadzonej przez Biuro Rachunkowe działalności, wykonuje także szereg czynności dodatkowych, tj. m.in.:

 • wypełnianie wniosków kredytowych, opracowywanie biznes planów,
 • sporządzanie wniosków o przyznanie jednorazowych środków Funduszu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej (w przypadku osób bezrobotnych pragnących założyć własną działalność),
 • wypełnianie wniosków o zorganizowanie prac interwencyjnych oraz refundowanie kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne,
 • obsługa osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej w zakresie wypełniania wniosków o zwrot niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (VZM-1), rozliczenia klientów indywidualnych z osiągniętych dochodów (PIT-28, PIT-36, PIT-37, PIT-38),
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz wszelkich innych raportów, analiz i zestawień dla właścicieli firm, przydatnych przy prowadzeniu działalności gospodarczej oraz podejmowaniu decyzji ekonomicznych,
 • występowanie z wnioskami o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu w płatnościach, o uzyskiwanych dochodach (US, ZUS),
 • reprezentowanie interesów Klientów w ZUS, US (w tym także w razie prowadzonej kontroli), w innych organach administracji publicznej, instytucjach finansowych.

Czynności dodatkowe wykonuje na podstawie indywidualnych uzgodnień z Klientem.


Proponowane przeze mnie usługi minimalizują ryzyko wystąpienia działań niezgodnych z prawem, co przekłada się na wyeliminowanie nieprzewidzianych wcześniej uciążliwych kosztów, będących konsekwencją niewłaściwego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych oraz wadliwego prowadzenia rozliczeń firmy. Jako biuro rachunkowe zobowiązujemy się do bieżącego informowania o zmianach w przepisach prawnych oraz niezwłocznego podejmowania działań adekwatnych do zaistniałych zmian.

Różny może być model współpracy z Państwa firmą. Generowane przez działalność dokumenty Klienci mogą dostarczać do Biura osobiście. Przy zawieraniu umowy, jak i później w trakcie współpracy mogą Państwo zobowiązać Biuro do odbioru dokumentów w siedzibie swojej firmy. Dokumenty księgowe mogą być również dostarczane do mnie za pośrednictwem tradycyjnej poczty (w przypadku firm z oddalonych od Nowego Sącza miejscowości). W trakcie opracowywania dokumentów kontaktuje się ze swymi Klientami poprzez telefon oraz komunikatory Internetowe (e-mail, skype, gg). Po zamknięciu miesiąca Klienci biura są informowani bezzwłocznie o poziomie uzyskanego z działalności wyniku finansowego oraz wysokości zobowiązań podatkowych. Dostarczane są im przelewy na zobowiązania. Drukowane są ewidencje księgowe, które dołączam następnie do dokumentacji źródłowej.

Zasadą jest, iż zlecenia na usługi księgowe Nowy Sącz są realizowane w siedzibie mojego Biura. Nie wykluczam jednak możliwości wykonywania zleceń w siedzibie Podatnika, na jego własnym systemie informatycznym, przy użyciu jego materiałów biurowych. W takiej sytuacji u Podatnika opracowywane będą dokumenty oraz sporządzane deklaracje do odpowiednich urzędów. Usługa taka będzie jednak wówczas dodatkowo płatna.

Przy podpisywaniu umowy współpracy Klient może zadecydować także o miejscu przechowywania dokumentacji (w biurze lub w swojej firmie).

strona główna oferta biura cennik usług kontakt